Nuostatai 
 
 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-748

 

NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Nacionalinis egzaminų centras (toliau – Centras) yra pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai teikianti švietimo įstaiga, organizuojanti mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas, nacionalinius ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus), tyrimus ir analizuojanti jų rezultatus, vykdanti kitas veiklas, susijusias su asmenų  kompetencijų vertinimu ir tyrimais.

2.  Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir šiais nuostatais.

3.  Centras tęsia Egzaminų centro, įsteigto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1996 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 234, darbą. Centro veiklos pradžia – 1996 m. balandžio 1 d.

4.  Centro savininkė yra valstybė. Centro savininko teises bei pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kuri koordinuoja Centro veiklą, tvirtina ir keičia Centro nuostatus, priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo, priima sprendimą dėl Centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5.  Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu, atributiką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Centras turi teisę įgyti paramos gavėjo statusą teisės aktų nustatyta tvarka. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – valstybinė. Centro institucijos grupė – švietimo pagalbos įstaiga (kodas 3150), institucijos tipas – pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras (kodas 3153).

6.  Centro adresas – M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius. Duomenys apie Centrą kaip juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas, registruotas Juridinių asmenų registre, – 193201984.

7.  Centro veikla neterminuota. Centro veiklos sritis: švietimo pagalba.

8.  Centro veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo:

8.1. švietimo veiklos rūšys: švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60), kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (kodas 85.59), sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas (kodas 84.12);

8.2. kitos – kita leidyba (kodas 58.19), garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (kodas 59.20), kitas spausdinimas (kodas 18.12), įrašytų laikmenų tiražavimas (kodas 18.20), automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma (kodas 77.11), įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma (kodas 77.33), kita programinės įrangos leidyba (kodas 58.29), kompiuterių programavimo veikla (kodas 62.01), kompiuterių konsultacinė veikla (kodas 62.02), duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla (kodas 63.11), socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (kodas 72.20.20).

II SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

9.  Centro veiklos tikslas – vertinti asmenų bendrojo ugdymo pasiekimus.

10.  Centro veiklos uždaviniai: organizuoti ir vykdyti egzaminus, įskaitas, ugdymo pasiekimų ar raštingumo patikrinimus, žinių, gebėjimų testavimą, tikrinimą ugdymo proceso metu ar jį baigus, nacionalinius ir tarptautinius tyrimus; apibendrinti ir analizuoti egzaminų, testų, tyrimų bei ugdymo rezultatus.

11.  Centro funkcijos:

11.1.  organizuoja ir vykdo brandos egzaminus, įskaitas, ugdymo pasiekimų ar raštingumo patikrinimus, valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus;

11.2.  vykdo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuoja brandos egzaminų ar pasiekimų patikrinimų užduočių rengėjų, testų vertintojų parengimą, jų kvalifikacijos tobulinimą;

11.3.  vykdo asmenų žinių ir gebėjimų testavimą, mokymosi nuostatų tyrimus, kaupia, analizuoja ir, laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų konfidencialumo sutarčių, teikia informaciją (brandos egzaminų, įskaitų, pasiekimų patikrinimų, tyrimų) švietimo sistemos stebėsenai;

11.4.  rengia egzaminų, įskaitų, testų, pasiekimų patikrinimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

11.5.  dalyvauja kuriant ir palaikant bendros atrankos į visas Lietuvos aukštąsias mokyklas sistemą;

11.6.  dalyvauja kuriant ir palaikant kvalifikacijos egzaminų sistemą profesinėse mokyklose;

11.7.  rengia ir plėtoja vertinimo, egzaminavimo, testavimo, anketavimo metodiką;

11.8.  dalyvauja rengiant dalykų brandos egzaminų programas ir vykdant jų sklaidą, parengia dalykų brandos egzaminų, įskaitų ir pasiekimų patikrinimų užduotis, vykdymo ir vertinimo instrukcijas, sudaro valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo komisijas ir organizuoja jų darbą, rengia metodinę medžiagą;

11.9.  kaupia informacinę duomenų bazę apie asmenų žinių bei gebėjimų egzaminavimo, testavimo, nuostatų tyrimų ir ugdymo rezultatus, kuria testų klausimų ir užduočių banką;

11.10.  kaupia, analizuoja informaciją apie kitų šalių nustatytus išsilavinimo reikalavimus, egzaminus ir diagnostinius testus;

11.11.  leidžia ir platina informacinę, metodinę ir pedagoginę literatūrą;

11.12.  organizuoja Centro personalo mokymą bei kvalifikacijos tobulinimą;

11.13.  bendradarbiauja su užsienio šalių egzaminavimo ir testavimo centrais, kaupia ir analizuoja informaciją, jų darbo patirtį pritaiko savo veiklai;

11.14.  bendradarbiauja su kitomis švietimo institucijomis, visuomenės interesams atstovaujančiomis organizacijomis;

11.15.  suinteresuotosioms institucijoms ir visuomenei teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją.

 

III SKYRIUS

CENTRO TEISĖS, ATSAKOMYBĖ

 

12.  Centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

12.1.  pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;

12.2.  steigti veiklai užtikrinti reikiamas informacines sistemas, kurti duomenų bazes;

12.3.  gauti reikiamą informaciją iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, kitų valstybės, savivaldybių institucijų, mokyklų, mokslo ir studijų institucijų;

12.4.  bendradarbiauti su užsienio partneriais;

12.5.  teisės aktų nustatyta tvarka valdyti priskirtą valstybės turtą ir lėšas, jomis naudotis ir disponuoti;

12.6.  sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

12.7.  nustatyti Centro teikiamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, jei kainą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

12.8.  kviesti dirbti kitų įstaigų darbuotojus, už darbą jiems mokėti įstatymų nustatyta tvarka, atskiroms problemoms spręsti sudaryti laikinas darbo grupes;

12.9.  siųsti Centro darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;

12.10.       leisti ir platinti informacinę, metodinę ir pedagoginę literatūrą, pažymėtą ženklu „© Nacionalinis egzaminų centras“;

12.11.    atlikti užsakomuosius darbus, teikti mokamas paslaugas;

12.12.    gauti paramą;

12.13.       turėti kitas teisės aktuose nustatytas teises.

13.  Centras atsako už tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

 

IV SKYRIUS

CENTRO VALDYMAS IR VEIKLOS KOORDINAVIMAS

 

14.  Centrui vadovauja direktorius. Centro direktorių skiria konkurso būdu ir atleidžia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.

15.  Centro direktorius:

15.1. organizuoja Centro veiklą, jam vadovauja ir atsako už Centro veiklos rezultatus;

15.2. rengia ir teikia Centro koordinavimo tarybai aprobuoti Centro metinio darbo plano projektą;

15.3. vykdo Centro koordinavimo tarybos aprobuotą darbo planą, planuoja Centro veiklos kryptis ir kartą per metus atsiskaito Centro koordinavimo tarybai už darbų vykdymą;

15.4. atsako už Centrui keliamų uždavinių vykdymą;

15.5. sudaro su juridiniais ir fiziniais asmenimis darbo, autorines ir kitokias sutartis Centro uždaviniams vykdyti;

15.6. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turtą ir lėšas ir jomis disponuoja;

15.7. atstovauja Centrui valstybinėse valdžios, valdymo, teisėsaugos ir kitose institucijose;

15.8. suderinęs su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija tvirtina Centro struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašus;

15.9. nustato kvalifikacinius reikalavimus Centro darbuotojams, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, skatina ir priima sprendimą dėl darbo pareigų pažeidimo;

15.10.  tvirtina Centro darbo reglamentą, tarnybinių paslapčių objektus, saugojimo tvarką ir terminus, Centro tarnybinių paslapčių saugojimo pasižadėjimo, taip pat Centro darbuotojų, kurie yra artimi giminystės ar svainystės ryšiais su asmenimis, laikančiais egzaminus, deklaravimo formas;

15.11.  rūpinasi intelektiniais ir finansiniais ištekliais, žmonių sauga darbe;

15.12.  leidžia įsakymus ir organizacinius, tvarkomuosius bei informacinius dokumentus;

15.13.  vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

16.  Centro veiklą koordinuoja Koordinavimo taryba.

17.  Koordinavimo tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.

18.  Koordinavimo taryba:

18.1.  siūlo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui ir Centro direktoriui sprendimus dėl Centro plėtros, veiklos tobulinimo ir veiklos prioritetų nustatymo;

18.2.  aprobuoja Centro metinio darbo plano projektą, ne rečiau kaip kartą per metus išklauso Centro direktoriaus veiklos ataskaitą;

18.3.  teikia siūlymus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui dėl Centro nuostatų ir struktūros pakeitimų.

19.  Centro struktūrą sudaro padaliniai, atsakingi už nuoseklų ir sistemingą pavedimų vykdymą, Centro informacijos perteikimą ir kaupimą.

20.  Centro direktoriaus pavaduotojai ir skyrių vedėjai tiesiogiai vadovauja jų kompetencijai priskirtai darbo sričiai.

V SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

 

21.  Centro darbuotojai priimami į darbą vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais.

22.  Centro darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka.

23.  Centro darbuotojais, kurie pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas dirba ar turi teisę susipažinti su  įslaptinta  informacija, gali būti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Visi Centro darbuotojai pildo tarnybinių paslapčių saugojimo pasižadėjimą ir kasmet deklaruoja apie artimus giminystės ir svainystės ryšius su egzaminus laikančiais asmenimis. Centro darbuotojams, pažeidusiems šiuos reikalavimus, taikoma drausminė atsakomybė. Centro darbuotojai vadovaujasi Centro direktoriaus patvirtintais pareigybės aprašymais, darbo reglamentu, kitais Centro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

VI SKYRIUS

ŪKINĖ IR FINANSINĖ VEIKLA

 

24.  Centras finansuojamas iš valstybės biudžeto pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas sąmatas, laikantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytų finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų.

25.  Centras gali turėti kitų lėšų, kurias sudaro Lietuvos ar užsienio partnerių parama, taip pat pajamos už informacinius, metodinius bei pedagoginius leidinius ir teikiamas paslaugas.

26.  Kitos lėšos sudaromos ir naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

27.  Lėšas, gautas kaip paramą, Centras naudoja paramos teikėjo nurodymu nuostatuose numatytai veiklai.

28.  Centro finansinė veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo bei Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais.

VII SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS KONTROLĖ

29.  Centro veiklos kontrolę atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir kitos teisės aktuose nurodytos institucijos.

30.  Centro finansinės veiklos kontrolė atliekama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS

DOKUMENTŲ VALDYMAS

 

31.  Centro dokumentų valdymas organizuojamas teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS

NUOSTATŲ KEITIMAS IR PAPILDYMAS

 

32.  Centro nuostatų pakeitimus ir papildymus  tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.

33.  Nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ar Centro direktoriaus iniciatyva.

 

X SKYRIUS

PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

34.  Centras pertvarkomas, likviduojamas ir reorganizuojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35.  Centras turi interneto svetainę www.nec.lt, kurioje skelbiama informacija apie Centro vykdomą veiklą.

36.  Centro interneto svetainėje skelbiami vieši pranešimai, kuriuos, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 


 
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai