Naujienos 
 
 
 
2008-06-09 18:07:44
 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintas Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008-2012 metais priemonių planas.

Šis dokumentas numato būsimą pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų kaitą, atitinkančią apibendrinamojo formalaus vertinimo nuostatas ir principus. Priemonių plane pateikiama pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų esamos situacijos analizė, aptariami bendrieji jų kaitos principai, tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo priemonės.

Dokumente numatyta, kaip turėtų keistis pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) ir brandos egzaminai. Numatoma, kad PUPP dešimtokams taps privalomas 2009 m., jeigu tam pritars LR Seimas teikiamame Švietimo įstatymo pakeitimo projekte. Šalia jau esamų lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės), matematikos, gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų ir kt.) pasiekimų patikrinimo nuo 2012 metų siūloma įvesti privalomą informacinių technologijų ir 1-4 pasirenkamųjų dalykų (gamtos, socialinių mokslų, užsienio kalbų, menų) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus.

Tautinių mažumų mokykloms paliekama teisė apsispręsti dėl privalomo gimtosios kalbos PUPP. Sprendimą turėtų priimti mokyklos direktorius kartu su mokyklos taryba.

Ateityje dešimtokai privalėtų laikyti ne mažiau kaip 4 dalykų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus. Mokiniams, neišlaikiusiems PUPP, iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. bus organizuojama pakartotinė sesija.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų programos bus rengiamos pagal Bendrųjų pagrindinio ugdymo programų nustatytus mokinių pasiekimų reikalavimus. Numatoma, kad nuo 2010 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programose ir užduotyse bus aiškiai išskiriama minimalius reikalavimus atitinkanti dalis. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos bus skelbiamos prieš dvejus metus iki pasiekimų patikrinimo.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008-2012 metais priemonių plane numatoma, kad 2010–2012 m. brandos atestatui gauti reikės išlaikyti 2 brandos egzaminus – privalomąjį lietuvių kalbos ir vieną pasirenkamąjį. Iš viso abiturientas galės laikyti 6 brandos egzaminus.

Nuo 2010 metų numatoma, kad pakartotinėje sesijoje egzaminus bus leidžiama laikyti tik tiems, kurie dėl pateisinamos priežasties nelaikė valstybinio brandos egzamino ar mokyklinio brandos egzamino bei tiems, kurie per pagrindinę sesiją nebus išlaikę valstybinio lietuvių kalbos brandos egzamino. Nuo 2010 metų numatoma nebeorganizuoti tų pasirenkamųjų dalykų mokyklinių brandos egzaminų, kurie turi valstybinių brandos egzaminų atitikmenis. Pvz., jei organizuojamas valstybinis matematikos brandos egzaminas, mokyklinio matematikos egzamino nebebus. Išimtis – lietuvių (gimtosios) ir lietuvių (valstybinės) kalbos brandos egzaminai.

Nuo 2010 metų planuojama įvesti technologijų mokyklinį brandos egzaminą. Nuo 2012 metų – pasirenkamąjį brandos darbą. Nuo 2012 metų lietuvių kalbos brandos egzaminas bus vykdomas pagal bendrą programą.

Numatoma, kad nuo 2012 metų brandos atestatui gauti reikės išlaikyti privalomą lietuvių kalbos brandos egzaminą ir pasirinktinai rašyti brandos darbą arba laikyti vieną pasirenkamąjį mokyklinį brandos egzaminą, arba valstybinį brandos egzaminą.

2010-2012 metais laikiusieji egzaminus dar iki apeliacijos pateikimo galės susipažinti su savo darbo kopijomis ir galutiniu įvertinimu.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008-2012 metais priemonių planą galima surasti Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapio www.smm.lt skyriuje „Naujienos“ („Naujausi teisės aktai“).

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai